Artikel 01 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden voor deelname aan PACKCONTACT (hierna te noemen: ‘algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op alle inschrijvingen en overeenkomsten tot deelname aan PACKCONTACT (hierna te noemen: ‘PACKCONTACT’) en de door de Packcontact bv. in dat kader verrichtte en te verrichten dienstverlening.

2. Door inschrijving van de deelnemer dan wel deelname aan PACKCONTACT, verklaart de deelnemer de onderhavige voorwaarden te hebben ontvangen en hiermee in te stemmen.

3. Algemene voorwaarden van de deelnemer dan wel van enige brancheorganisatie zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. Afwijking van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk door Packcontact bv worden overeengekomen.

5. Als deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen ter zake, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden om enige reden onverbindend mocht blijken te zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

7. De Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst van deelname aan PACKCONTACT of enige andere overeenkomst ter zake tussen partijen, is leidend.

8. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 02 - Deelname

1. Inschrijving en deelname is mogelijk en toegelaten voor ingeschreven verpakkingsproducenten, handelsbedrijven (hierna te noemen: ‘deelnemer(s)), tegen het door Packcontact bv vastgestelde minimale aantal vierkante meter (m2) standruimte en tegen het door Packcontact bv vastgestelde bedrag per m2 standruimte.
Packcontact bv behoudt zich het recht voor om bij inschrijving toelating voor deelname
te weigeren als een bedrijf niet binnen de aard van PACKCONTACT valt.

2. De deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die verbonden zijn aan deelname en die verband houden met de inschrijving van de deelnemer.

3. De deelnemer verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit de ondertekening van het inschrijfformulier te zullen aanvaarden, ook als de ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde.

4. Deelname is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De deelnemer is niet gerechtigd zijn inschrijving of deelname aan een derde over te dragen.

Artikel 03 - Indeling, op- & afbouw standruimte

1. PACKCONTACT bv behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de indeling van de standruimte(n) c.q. het vloerplan te maken. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de deelnemer(s), de effectief in te delen oppervlakte van de beursvloer e.d.

2. De deelnemer is verantwoordelijk voor de op en afbouw van zijn standruimte.

3. De deelnemer dient zich aan de op- en afbouwtijden van PACKCONTACT te houden, zoals deze in de beursinformatie vermeld staan.

4. De inrichting van de standruimte dient binnen de door deelnemer aantal vierkante meter (m2) gehuurde standruimte te blijven en de inrichting mag in hoogte niet hoger dan 2,5 meter zijn. Afwijking op afmetingen van de standruimte kan enkel mits schriftelijke goedkeuring van Packcontact bv.

5. Het is deelnemer niet toegestaan om op de wanden van de standruimte te schrijven door middel van ballpoints, stiften, potloden etc. noch om in de wanden van de standruimte te boren, te schroeven, te nieten, te spijkeren en/of de wanden te beplakken met tape of enige andere bevestigingsmaterialen. Bij beschadiging van de standruimte en/of standbouwmaterialen, is Packcontact bv gerechtigd om de eventuele herstel, verwijdering en/of schoonmaakkosten bij de deelnemer in rekening te brengen.

6. De door deelnemer gebruikte inrichtingsmaterialen dienen te voldoen aan de algemene brandvoorschriften. Eventuele brandbare materialen dienen te zijn behandeld met brandvertragende of brandwerende middelen. De brandweer zal voor de start van de handelsbeurs de standruimte hierop controleren.

7. Als de standruimte op de laatste beursdag om 21.00 uur door deelnemer niet is afgebouwd en/of niet is ontruimd, is Packcontact bv gerechtigd om de standruimte voor rekening en risico van de deelnemer af te bouwen en te ontruimen en de in de standruimte nog aanwezige producten en/of goederen te vernietigen.

Artikel 04 - Transport en kwaliteit ten toon te stellen producten & goederen

1. De deelnemer draagt zelf zorg voor het transport en de in ontvangst name van deze producten en goederen binnen de daartoe door Packcontact bv aangegeven tijden. Packcontact bv neemt geen goederen van de deelnemer in ontvangst, noch is Packcontact bv daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

2. Het is de deelnemer niet toegestaan tijdens de openingstijden van Packcontact bv producten en goederen naar of van de standruimte te transporteren.

3. De door de deelnemer op Packcontact bv tentoon te stellen producten en goederen dienen van uitstekende kwaliteit te zijn.

4. In de stand mag uitsluitend klaar eindproduct van de standhouder tentoongesteld worden. Het tentoonstellen van andere producten is uitgesloten en niet toegestaan.

Artikel 05 - Bemanning & gebruik standruimte

1. De standruimte dient gedurende de officiële openingstijden van PACKCONTACT door de deelnemer zelf en/of diens personeel, bemand te zijn. Bemanning van de standruimte door derden is niet toegestaan

2. De deelnemer dient alle ter zake door Packcontact bv gegeven aanwijzingen strikt na te leven

3. De deelnemer is niet gerechtigd:

 • De standruimte geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik af te staan of de standruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de onderhavige algemene voorwaarden is omschreven;
 • Een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere deelnemers of bezoekers van de Handelsbeurs daardoor schade, hinder en/of overlast in enige andere vorm waaronder geluidsoverlast, van ondervinden, een en ander ter beoordeling van Packcontact bv;
 • (Hoofd)doorgangen en/of nooduitgangen te belemmerend. In of bij de standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water, In of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur,
 • Gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij een standruimte;
 • Op de beursvloer, in en/of rond de standruimte te roken,
 • Alcohol, alcoholische dranken tijdens de openingstijden van de PACKCONTACT te nuttigen en/of te gebruiken. Flyers of ander reclame of promotiemateriaal aan bezoekers van Packcontact bv uit te delen buiten de standruimte van deelnemer, tenzij deelnemer hiervoor toestemming heeft van Packcontact bv.
 • Het uitdelen van flyers e.d. door deelnemer vanuit de eigen standruimte is wel toegestaan;
 • entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen aan bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke;
 • In of rond zijn standruimte activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van Packcontact bv schadelijk kunnen zijn voor PACKCONTACT , zoals activiteiten die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of goede zeden en activiteiten die anderszins het imago van Packcontact bv of PACKCONTACT schade toe kunnen brengen;

Packcontact bv zorgt voor de handhaving van de orde op en tijdens de Handelsbeurs. Als de deelnemer in strijd handelt met de onderhavige algemene voorwaarden, is Packcontact bv gerechtigd om de deelnemer een mondelinge of schriftelijke waarschuwing te geven en/of deelnemer en diens personeel per direct van Packcontact bv te (doen) verwijderen en van verdere en toekomstige deelname aan de Packcontact bv uit te sluiten, een en ander naar het oordeel van Packcontact bv.

4. Eventuele vragen en/of klachten van deelnemer tijdens de Handelsbeurs kunnen aan de aldaar aanwezige medewerkers van Packcontact bv kenbaar worden gemaakt en worden (voor zover mogelijk) door Packcontact bv in behandeling genomen. De deelnemer kan eventuele vragen en/of klachten tijdens en/of na de Handelsbeurs kenbaar maken via het mailadres van geo@packcontact.com of via Nr. 0468/ 05.37.40 of Nr. 0477/ 97.12.87

Artikel 06 - Kosten & betaling

1. Vanaf het moment van inschrijving door de deelnemer voor deelname aan PACKCONTACT middels het daartoe bestemde inschrijfformulier c.q. totstandkoming van de overeenkomst tot deelname aan PACKCONTACT, is deelnemer de kosten voor stand huur en alle overige kosten verband houdende met de deelname van deelnemer aan Packcontact bv verschuldigd

2. De in lid 1 van dit artikel omschreven kosten zullen binnen vier (4) weken voorafgaand aan de PACKCONTACT door Packcontact bv bij deelnemer in rekening worden gebracht c.q. worden geïncasseerd via het administratienummer van deelnemer bij Packcontact bv. Indien deelnemer goederen of materialen huurt van Packcontact bv voor gebruik op PACKCONTACT, zullen de daartoe verschuldigde bedragen direct na PACKCONTACT door Packcontact bv in rekening worden gebracht c.q. worden geïncasseerd bij deelnemer via het administratienummer van deelnemer bij Packcontact bv. De bedragen uit hoofde van door deelnemer eventueel van derden, waaronder een eventuele stand bouwer, gehuurde goederen of materialen, dienen rechtstreeks tussen de deelnemer en de betreffende derde(n) te worden afgerekend.

3. De deelnemer is aansprakelijk voor alle aan Packcontact bv
verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de deelnemer zelf of derden die handelen namens of in naam van de deelnemer.

4. Als de deelnemer kosten of enig ander aan Packcontact bv verschuldigd bedrag uit hoofde of verband houdend met deelname door deelnemer aan PACKCONTACT niet (geheel) tijdig of volledig heeft voldaan, is Packcontact bv gerechtigd om:

 • De wettelijke rente automatisch aan te rekenen, te vermeerderen met 3 % op jaarbasis, zonder dat daartoe enige verdere ingebrekestelling nodig is”
 • Voor zover van toepassing de (overeenkomst van) deelname met onmiddellijke ingang te annuleren c.q. te beëindigen ten laste van de deelnemer.
 • De deelnemer de toegang tot de Handelsbeurs te ontzeggen. In een zodanig geval blijft de deelnemer gehouden alle door deelnemer ter zake aan Packcontact bv verschuldigde kosten te
  voldoen, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan maken op enige vergoeding van al door deelnemer betaalde of gemaakte kosten en/of geleden schade als gevolg van de voornoemde annulering c.q. beëindiging en/of ontzegging van de toegang tot PACKCONTACT of anderszins;
 • Inschrijving en deelname door de deelnemer aan overige door of namens PACKCONTACT georganiseerde beurzen ontzeggen.

Artikel 07 - Annulering

Packcontact bv behoudt zich, tot een (1) maand voor aanvang van PACKCONTACT, het recht voor de (overeenkomst van) deelname aan PACKCONTACT door de deelnemer te annuleren c.q. te ontbinden in geval:

 • Packcontact bv van een (bindende) aanwijzing of voorschrift van een bevoegd overheidsorgaan aan Packcontact bv ter zake van (de vergunning tot) het organiseren of inrichting van de Handelsbeurs ontvangt.
 • Van onvoldoende deelnemers aan de Handelsbeurs;
 • Van overmacht, zoals redelijkerwijs niet te verwachten en/of niet voorzienbare omstandigheden die buiten de directe invloedssfeer van Packcontact bv liggen. In geval PACKCONTACT niet kan doorgaan ten gevolge van Coronamaatregelen die door de overheid worden opgelegd (zij het door een formeel verbod, zij het ten gevolge van globale maatregelen die een normaal verloop van de beurs onmogelijk maken), wordt dit hoe dan ook als overmacht beschouwd. “
 • Faillissement, surséance van betaling of schuldsanering van de deelnemer of een aanvraag daartoe;
 • Bij stillegging of liquidatie van het bedrijf van de deelnemer;
 • Een handelen c.q. nalaten van één der partijen in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of in strijd met de wet of openbare orde;
 • Wijziging van de omstandigheden en/of van de inzichten bij Packcontact bv, op zodanige wijze dat Packcontact bv de inschrijving c.q. deelname van deelnemer aan PACKCONTACT bij bekendheid met deze omstandigheden en/of inzichten niet tot stand had laten komen.
  PACKCONTACT bv zal de deelnemer schriftelijk (per email) op de hoogte stellen van de annulering, onder opgave van reden. Als en voor zover de deelnemer de deelnamekosten en/of overige kosten ter zake aan Packcontact bv heeft voldaan, zullen deze kosten door Packcontact bv aan deelnemer worden gerestitueerd.
 • In geval van annulering van overeenkomst van deelname door de deelnemer, dient hij dit schriftelijk (per email) aan Packcontact bv kenbaar te maken.
 • In geval van annulering door de deelnemer:
  1. Na sluitingsdatum van de inschrijving voor de PACKCONTACT, is de deelnemer 60% van het totaalbedrag aan stand huur aan Packcontact bv verschuldigd;
  2. Binnen drie (3) maanden voorafgaand aan PACKCONTACT, is de deelnemer 50% van het totaalbedrag aan stand huur aan Packcontact bv verschuldigd;
  3. Binnen één (1) maand voorafgaand aan PACKCONTACT, is de deelnemer hoe dan ook 100% van het totaalbedrag aan stand huur en/of overige kosten verband houdende met de annulering door deelnemer aan Packcontact bv verschuldigd dan wel heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de voornoemde bedragen en kosten.

Artikel 08 - Aansprakelijkheid

1. Packcontact bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die de deelnemer ten gevolge van deelname aan PACKCONTACT ondervindt of aanricht.

2. Packcontact bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de deelnemer ten gevolge van een annulering door Packcontact bv als omschreven in de algemene voorwaarden ondervindt.

3. Packcontact bv is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van haar dienstverlening ter zake, met uitzondering van, onder voorbehoud van schade direct veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van (een medewerker van) PACKCONTACT bv Bij een fout van medewerkers van Packcontact bv die als opzet of bewuste roekeloosheid is aan te merken, is de aansprakelijkheid van Packcontact bv en haar medewerkers beperkt tot de voor de onderhavige dienst in rekening gebrachte kosten.

4. Als de deelnemer in zijn verantwoordelijkheid of nakoming van zijn verplichtingen is tekort-geschoten, is Packcontact bv in geen geval aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

5. Packcontact bv sluit geen verzekeringen af met betrekking tot de deelname van de deelnemer aan PACKCONTACT. De deelnemer heeft ter zake een eigen verant-woordelijkheid. De deelnemer bevestigt dat hij een aansprakelijkheidsverzekering heeft die de aansprakelijkheid verbonden aan de deelname aan PACKCONTACT dekt. PACKCONTACT bv kan te allen tijde bewijs van dergelijke aansprakelijkheidsverzekering vragen aan de deelnemer.”

6. De deelnemer vrijwaart Packcontact bv tegen aanspraken van derden die verband houden met de deelname van deelnemer aan PACKCONTACT

7. Packcontact bv is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vermissing, diefstal van of schade aan producten en/of goederen, waaronder sierteelt-producten, vooraf, tijdens en/of na afloop van PACKCONTACT

Artikel 09 - Toepasselijk recht & geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden, de (overeenkomst van) deelname of enige andere overeenkomst in het kader van deelname aan PACKCONTACT tussen partijen, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan tussen Packcontact bv en de deelnemer verband houdende of voortvloeiende uit (de overeenkomst van) deelname aan PACKCONTACT, deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst ter zake, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Ondernemingsrechtbank, afdeling 8500 Kortrijk